DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.kinobaltyk.pl

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej kina Bałtyk w Raciborzu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

3.3.2 - brak opisów etykiet formularzy 4.1.2 – brak opisów elementów cyfrowych 4.1.2 – przestarzałe elementy kodu 4.1.2 – błędne opisy pól formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kordeusz, w.kordeusz@swiatowid.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu: Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach Kino "Bałtyk" 47-400 Racibórz Ul. Księdza Józefa Londzina 13 Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku kina "Bałtyk" dla osób o szczególnych potrzebach. Obiekty należące do kina „Bałtyk”: budynek kina z salą kinową, holem oraz zapleczem administracyjnym i technicznym. We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności. •Budynek Kina Bałtyk •Lokalizacja i wejście Budynek kina zlokalizowany jest blisko centrum miasta, przy ul. Ks. Londzina 13 w Racibórzu. Wejście do kina znajduje się od ul. Ks Londzina. Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów. Wejście i hol kina na jednym poziomie. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do kina: • ul. Ks. Londzina – 150 m • ul. K. Miarki – 300 m • ul. Wojska Polskiego - 400 m. •Hol główny + kasa Hol i ciąg komunikacyjny wolny od przeszkód. Znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru. Kasa znajduje się w holu głównym, po lewej stronie. •Sala kinowa - widownia Sala kinowa zlokalizowana jest na parterze budynku kina na niższym poziomie niż hol i kasa. Wejście na salę nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach- brak windy oraz podjazdu na klatce schodowej. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość wejścia na salę przez drzwi wyjściowe, od ul. Drewnianej, po uprzednim poinformowaniu obsługi kina. Na sali wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się obok miejsc w pierwszym rzędzie. •Toaleta Brak toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach. •Parking + miejsca postojowe Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych. Przy ul. Ks. Londzina, przed wejściem do budynku kina, znajdują się 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejne, ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane są w ciągu pieszo jezdnym wzdłuż ul. Ks. Londzina, parking od strony ul. Drewnianej w odległości 150m od budynku kina.

Wydarzenia
Cykle
 
KLUB KONESERA
Więcej
 
BAŁTYCKI DESER DLA NAJMŁODSZYCH
Więcej
Filmy
 
dramat Blisko
Więcej 28 marca 2023
Repertuar na dziś
Repertuar na:
16:00
2D / DUBBING
20:00
KLUB KONESERA