DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Instytucja Filmowa Silesia Film zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kinobaltyk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, e-mail: a.kurp@silesiafilm.com. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 511-555-669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kino Bałtyk w strukturze Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach.

 • Lokalizacja i wejście

Budynek kina zlokalizowany jest blisko centrum miasta, przy ul. ks. Londzina 13 w Raciborzu. Wejście do kina znajduje się od ul. ks. Londzina. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość wejścia do sali przez drzwi wyjściowe, od ul. Drewnianej, po uprzednim poinformowaniu obsługi kina. Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach.

Najbliższe przystanki autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków:
  1. autobusowych – 120 m,
  2. dworca PKP – 1200 m,
  3. dworca PKS – 900 m.
 • Toaleta

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

 • Trasa wolna od przeszkód

Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach. Ciągi komunikacyjne stanowią klatki schodowe ze schodami.

 • Pies asystujący

Do budynku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

 • Parking

Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych. Przy ul. ks. Londzina, przed wejściem do budynku kina, znajdują się 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejne, ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane są w ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż ul. ks. Londzina, parking od strony ul. Drewnianej w odległości 150 m od budynku kina.

 • Tłumacz PJM Z usługi można korzystać na dwa sposoby:
  1. osobiście w siedzibie za pośrednictwem telefonu z dostępem do Internetu. Nasz pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego online,
  2. online za pośrednictwem telefonu/komputera z kamerą i dostępem do Internetu.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.

 • Pętla indukcyjna

W kasie kina zamontowana jest pętla indukcyjna.

Wydarzenia
 
animacja Bałtycki Deser Dla Najmłodszych: Bolek i Lolek – „Na biwaku” | Baltazar Gąbka – „Przez trzy morza” | „Reksio przewodnik”
Więcej
 
koncert kinowy André Rieu: Potęga Miłości. Retransmisja nowego letniego koncertu z Maastricht
Więcej
Cykle
 
KLUB KONESERA
Więcej
 
BAŁTYCKI DESER DLA NAJMŁODSZYCH
Więcej
Filmy
 
czarna komedia Klub Konesera: Kolacja pożegnalna
Więcej
 
animacja, familijny, fantasy Harold i magiczna kredka
Więcej
 
katastroficzny Twisters
Więcej
 
animacja Bałtycki Deser Dla Najmłodszych: Bolek i Lolek – „Na biwaku” | Baltazar Gąbka – „Przez trzy morza” | „Reksio przewodnik”
Więcej
 
thriller Klub Konesera: The Royal Hotel
Więcej
Repertuar na dziś