DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA STRONY KINOBALTYK.PL

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kina Bałtyk w Raciborzu.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

3.3.2 – brak opisów etykiet formularzy
4.1.2 – brak opisów elementów cyfrowych
4.1.2 – przestarzałe elementy kodu
4.1.2 – błędne opisy pól formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kordeusz (w.kordeusz@swiatowid.katowice.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 511-555-669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNE

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY IF „SILESIA-FILM”:
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach. Obiekty należące do Instytucji to: siedziba – budynek administracyjno-biurowy, Kino Kosmos, Kino Światowid, Kinoteatr Rialto w Katowicach oraz Kino Janosik w Żywcu i Kino Bałtyk w Raciborzu.

LOKALIZACJA I WEJŚCIE
Budynek administracyjno-biurowy stanowi siedzibę Instytucji Filmowej „Silesia-Film”. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta w Katowicach, przy ul. Górniczej 5. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie o wysokości 18 cm każdy. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków tramwajowych – 100 m, autobusowych – 400 m, dworca PKP – 1000 m, dworca PKS – 1800 m.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach. Ciągi komunikacyjne stanowią klatki schodowe ze schodami.

TOALETA
W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

PARKING I MIEJSCA
Nieruchomość posiada własny parking bez barier architektonicznych.

KINO BAŁTYK – RACIBÓRZ:

LOKALIZACJA I WEJŚCIE
Budynek kina zlokalizowany jest blisko centrum miasta, przy ul. ks. Londzina 13 w Raciborzu. Wejście do kina znajduje się od ul. ks. Londzina. Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów. Wejście i hol kina na jednym poziomie.

Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do kina: ul. ks. Londzina – 150 m, ul. K. Miarki – 300 m, ul. Wojska Polskiego – 400 m.

HOL GŁÓWNY I KASA
Hol i ciąg komunikacyjny wolny od przeszkód. Znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru. Kasa znajduje się w holu głównym, po lewej stronie.

SALA KINOWA – WIDOWNIA
Sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina na niższym poziomie niż hol i kasa. Wejście do sali nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach – brak windy oraz podjazdu na klatce schodowej. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość wejścia do sali przez drzwi wyjściowe, od ul. Drewnianej, po uprzednim poinformowaniu obsługi kina. W sali wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się obok miejsc w pierwszym rzędzie.

TOALETA
Brak toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

PARKING I MIEJSCA POSTOJOWE
Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych. Przy ul. ks. Londzina, przed wejściem do budynku kina, znajdują się 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejne, ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane są w ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż ul. ks. Londzina, parking od strony ul. Drewnianej w odległości 150 m od budynku kina.

Wydarzenia
 
animacja Bałtycki Deser Dla Najmłodszych: Bolek i Lolek – „Imieniny mamy” | Miś Kudłatek – „Jesienna przygoda” | „Reksio marzyciel”
Więcej 01 października 2023
 
dokumentalny Ulmowie. Błogosławiona rodzina
Więcej 05 października 2023
Cykle
 
KLUB KONESERA
Więcej
 
BAŁTYCKI DESER DLA NAJMŁODSZYCH
Więcej
Filmy
 
dramat, thriller Bestie
Więcej 03 października 2023
 
dokumentalny Ulmowie. Błogosławiona rodzina
Więcej 05 października 2023
 
animacja, komedia, sci-fi Kosmici w mojej szkole
Więcej 06 października 2023
 
dramat Zielona granica
Więcej 06 października 2023
 
dramat, komedia Georgie ma się dobrze
Więcej 10 października 2023